web
statistics
Устав на БФАС

УСТАВ НА БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО АВТОМОБИЛЕН СПОРТ

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

 Чл. 1. (1) Българската федерация по автомобилен спорт (БФАС) е юридическо лице, сдружение с нестопанска цел, което осъществява общественополезна дейност съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и този Устав. БФАС е спортна организация по смисъла на Закона за физическото възпитание и спорта(ЗФВС), която на основание чл. 17 от ЗФВС е лицензирана от Министръра на физическото възпитание и спорта с право да регламентира, организира и провежда Държавните първенства на страната, да регистрира спортни резултати и да присъжда титли на първенците в Държавните шампионати по автомобилен спорт.

(2) БФАС е отделно от членовете си юридическо лице и отговаря за задълженията си със своето имущество. Членовете на федерацията отговарят за нейните задължения само до размера на предвидените в този Устав имуществени вноски. Членът не отговаря лично за задълженията на сдружението.

(3) БФАС не разпределя печалба.

Наименование

Чл. 2.  (1) Наименованието на сдружението е Българска федерация по автомобилен спорт (БФАС) , което на латиница се изписва BFAS. БФАС има свои собствени символи, емблема и знаме.

(2) Наименованието на БФАС, заедно с указание за седалището и адреса, както и данни за нейната регистрация, включително и БУЛСТАТ номер, се посочват задължително в кореспонденцията на БФАС и във всяко писмено изявление от нейно име.

Седалище и адрес

Чл. 3. Седалището на БФАС е: гр. София-1680, район Витоша, а адресът на управление е: бул. „Тодор Каблешков” № 55А, ет. 2, офис 3

Срок

Чл. 4. БФАС е сдружение, което не е ограничено със срок или друго прекратително условие. 2

Определяне на дейността

Чл. 5.  (1) БФАС осъществява обществено полезна дейност, чиято цел е развитието на автомобилния спорт и издигането на спортния престиж на нацията.

(2) БФАС не може да се преобразува в сдружение за осъществяване на дейност в частна полза.

Основни цели

Чл. 6. Основните цели на БФАС са:

 1. да развива и популяризира автомобилния спорт;
 2. да съдейства за разширяване на участието в организирания автомобилен спорт и други спортни дейности;
 3. да сътрудничи с държавата и общините в подпомагането и развитието на автомобилния спорт, борбата срещу употребата на допинг и насилието, откриването и подпомагането на спортните таланти и подготовката на спортно-технически кадри в областта на автомобилния спорт;
 4. да спазва и популяризира хуманните принципи на спорта и спортната етика;
 5. да съдейства за повишаване на безопасността на движението и за опазване на околната среда.

Средства за постигане на целите

Чл. 7.  БФАС ще постига обявените цели чрез:

 1. подпомагане на дейността на спортните клубове, развиващи организирания автомобилен спорт;
 2. отстояване на спортните и професионални интереси на спортисти, механици, специалисти, съдии и деятели в областта на автомобилния спорт;
 3. надзор за спазване на Закона за физическото възпитание и спорта и подзаконовите актове по прилагането му от членовете на БФАС;
 4. предоставяне на спортни, технически и други услуги, свързани с автомобилния спорт;
 5. предоставяне на специализирана помощ и съдействие на автомобилните спортни клубове чрез информация, технически, правни и други консултации, свързани с автомобилния спорт;
 6. развитие на връзките и сътрудничеството със сродните организации в страната и чужбина;
 7. популяризиране на положителни тенденции в развитието на автомобилния спорт;
 8. популяризиране на своята дейност и на резултатите от нея.

Предмет на дейност

Чл. 8. (1) БФАС:

 1. координира развитието, практикуването и администрирането на автомобилния спорт на национално ниво на територията на страната;
 2. представлява своите членове пред българските държавни органи и други организации, както и пред международните спортни организации;
 3. извършва други дейности в областта на автомобилния спорт съобразно разпоредбите на Закона за физическото възпитание и спорта.

(2) БФАС има право да извършва самостоятелно от свое име, допълнителна стопанска дейност под формата на продажба на входни билети, рекламни материали и сувенири, предоставяне на телевизионни и рекламни права, сключване на спонсорски и рекламни договори, както и всяка друга незабранена от законите стопанска дейност, която е свързана с предмета на основната дейност на БФАС, като приходите от тези дейности се използват за постигането на определените в този Устав цели.

ІІ. ЧЛЕНСТВО

Членски права и задължения

Чл. 9. (1) Членуването в БФАС е доброволно. Членове на БФАС могат да бъдат само юридически лица – сдружения /клубове/ развиващи или подпомагащи автомобилния спорт – в Република България съобразно българското законодателство.

(2) Член на БФАС може да бъде всяко юридическо лице по ал.1, което споделя целите на федерацията и средствата за тяхното постигане, изпълнява нейния Устав и плаща редовно членския си внос, както и определените от ОС имуществени вноски.

(3) Членовете на БФАС отговарят до размера на предвидените в Устава и по решение на ОС имуществени вноски, които е трябвало да внесат.

Чл. 10. Всеки член на БФАС има право:

 1. да участва в дейността на федерацията и в работата на Общото събрание;
 2. да избира нейните органи на управление;
 3. да бъде информиран за дейността на БФАС в избран от него вид – писмен, електронен носител, ксерокопие и други, като информацията трябва да му бъде предоставена в писмен вид не по-късно от 14 работни дни след датата на запитване;
 4. да се ползува с предимство от имуществото на БФАС и от резултатите от дейността й;
 5. да взема участие във всички мероприятия и прояви, организирани от федерацията;
 6. да изисква разглеждане и решаване на спорни въпроси, отнасящи се до дейността на БФАС;
 7. да получава достъп до всички документи, свързани с дейността на БФАС.

 Чл. 11. Всеки член на БФАС е длъжен:

 1. да спазва Устава на БФАС и да работи за постигане на целите на БФАС;
 2. да изпълнява решенията на Общото събрание, на Управителния съвет и на Председателя;
 3. да работи за издигане на спортния и обществения авторитет на федерацията;
 4. да заплаща в срок определения членски внос;
 5. да прави имуществени вноски, когато Общото събрание е взело решение за това;
 6. да не предприема действия от какъвто и да било характер, с които уронва или може да урони престижа и доброто име на БФАС, в това число и действия по сформиране на алтернативни на БФАС организации;

Чл. 12. Членските права и задължения са непрехвърлими.

Придобиване на членство

Чл. 13.  (1) Юридическите лица, които желаят да членуват в БФАС, се приемат след писмено заявление от техния управителен орган до Управителния съвет на БФАС. Със заявлението се представят писмени доказателства, както следва: - решение на компетентния съд за регистрацията на ЮЛ и удостоверение за актуално състояние на ЮЛ, не по-старо от 6 месеца, считано от датата на входиране на заявлението за членство, от които да е видно, че целите и/или предметът на дейност на ЮЛ заявител са свързани с развитието и подпомагането на автомобилния спорт в Република България; - решение на компетентен орган на ЮЛ заявител за придобиване на членствени права в БФАС; - декларация от представителния орган на ЮЛ заявител, с която последното декрарира, че приема Устава и целите на БФАС, както и че ще работи за тяхното постигане; - две писмени препоръки за членство от активни членове на БФАС; - вносна бележка за заплатен членски внос за съответната година по банковата сметка на БФАС.

(2) Документите по предходната алинея се подават до Управителния съвет на БФАС, който взема решение по тях на първото редовно свое заседание.

(3) В случай, че бъде констатирана нередовност и/или липса на някой от документите, посочени в ал. 1 от настоящия член, УС предоставя на заявителя допълнителен срок за отстраняване на нередовностите, който не може да бъде 5 по-дълъг от две седмици и започва да тече от датата на получаване на съобщението за отстраняване на нередовностите.

(4) Ако след изтичане на срока по ал. 3 ЮЛ заявител не е отстранило констатираните нередовности, УС отказва приемането на заявителя за член на БФАС, в резултат на което БФАС не дължи връщане на заплатения членски внос.

Прекратяване на членство

Чл. 14.  (1) Членството се прекратява:

 1. по писмено искане, отправено до УС на БФАС;
 2. с изключване;
 3. с прекратяването на юридическото лице – член на БФАС;
 4. при отпадане.

(2) Решението за изключване се взема от УС при наличието на обстоятелства, които водят до уронване престижа на БФАС и при системно неизпълнение на решенията на Общото събрание и на Управителния съвет, както и при неспазване на задълженията по този устав, което прави по- нататъшното членство несъвместимо.

(3) Решението за изключване се взема с мнозинство две трети от членовете на Управителния съвет и може да се обжалва пред Общото събрание в 7 – дневен срок от връчването му на страната.

(4) Обжалването не спира изпълнението на решението за изключване.

(5) Решението за изключване влиза в сила, когато: - не е обжалвано в предвидения в настоящия Устав срок; - бъде потвърдено от ОС на БФАС.

(6) С влизане в сила на решението за изключване членствените правоотношения на изключеното ЮЛ се прекратяват.

(7) Изключените членове могат да подадат ново заявление за приемането им като членове на БФАС не по-рано от 12 месеца, считано от датата на вземане на решението на Управителния съвет за изключване.

(8) Прекратяването на членството при отпадане настъпва автоматично, когато членът не внесе дължимия членски внос в срока, определен от УС на БФАС. Фактът на отпадането и прекратяването на членството се констатира от УС въз основа на наличните документи. Констатацията на УС за прекратено членство при отпадане има оповестителен характер и не подлежи на обжалване пред УС или ОС на БФАС.

(9) Отпадналите членове могат да подадат ново заявление за приемането им като членове на БФАС не по-рано от три месеца, считано от датата на прекратяване на членството им поради отпадане.

(10) При прекратяване на членството направените имуществени вноски в БФАС до момента на прекратяването не подлежат на връщане.

ІІІ. ИМУЩЕСТВО

Чл. 15. Имуществото на БФАС се състои от пари, право на собственост и други вещни права върху основни и оборотни средства, права върху 6 интелектуална собственост, вземания и други права в съответствие с действащите нормативни актове, включително права за реклама, за телевизионно и радиоразпространение на спортни състезания, организирани от БФАС.

Чл. 16. БФАС се финансира от:

 1. членски внос;
 2. лицензионни такси за участие в състезания;
 3. трансфер на състезатели;
 4. приходи от участия в спортни състезания;
 5. приходи от предоставяни спортни услуги;
 6. приходи от реклама, телевизионни и други права на разпространение;
 7. дарения и завещания от физически и юридически лица;
 8. спонсорство;
 9. предоставени средства от държавата и общините;
 10. средства от управлението на собствено имущество, включително ремонт и техническо обслужване на моторни превозни средства и подготовка на състезателни, тренировъчни и други автомобили;
 11. предоставени средства от международни спортни организации;
 12. приходи от инцидентна стопанска дейност, свързана с предмета на основната дейност на БФАС;
 13. други приходи от автомобилен спорт.

Разходване на имущество

Чл. 17.  (1) За осъществяване на общественополезна дейност БФАС може да разходва имущество и да осъществява дейността, насочена за постигане на целите, определени в Устава.

(2) Всички парични средства на БФАС се депозират от Председателя или натоварено от него лице в открита на името на БФАС банкова сметка. Теглене на и разпореждане със суми от сметката се извършва от Председателя на БФАС или натоварено от него лице. За разходване на суми, надвишаващи сумата, определена в годишната наредба на БФАС се организират конкурси по ред, одобрен от Управителния съвет на БФАС.

Дейности, извършвани от БФАС

Чл. 18.  (1) БФАС извършва следната допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната дейност:

- спортни услуги /треньорски услуги, предоставяне на спортни съоръжения и др./;

- подготовка на кадри в областта на автомобилния спорт;

- продажба на входни билети, рекламни материали и сувенири;

- предоставяне на телевизионни и рекламни права, сключване на спонсорски и рекламни договори;

- ремонт и техническо обслужване на моторни превозни средства, подготовка на състезателни, тренировъчни и други автомобили;

- информационна дейност, дейности по организиране на спортни автомобилни състезания, както и други дейности, свързани с изпълнението на целите на БФАС и предмета на основната му дейност.

(2) Извършваната стопанска дейност се подчинява на условията и реда, определени от българското законодателство.

 1. УПРАВЛЕНИЕ

Органи на БФАС

Чл. 19. Органите на БФАС са Общо събрание, Управителен съвет, Председател, Спортен трибунал и комисии(по дисциплини и дейности).

Състав на Общото събрание

Чл. 20. (1) Общото събрание на БФАС се състои от представители на юридическите лица, които са членове на БФАС.

(2) Членовете на БФАС се представляват в Общото събрание от своите законни представители или от изрично упълномощени с нотариално заверено пълномощно от тях физически лица, за което се представя и препис от решение на съответния орган.

(3) Пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си трети лица.

(4) Един представител няма право да представлява повече от още един член.

Компетентност на Общото събрание

Чл. 21. (1) Общото събрание:

 1. приема, изменя и допълва Устава на БФАС;
 2. приема други вътрешни актове;
 3. преобраува и прекратява БФАС;
 4. избира и освобождава членовете на Управителния съвет;
 5. избира и освобождава председателя на БФАС, който е и председател на Управителния съвет;
 6. разглежда жалби срещу решения на Управителния съвет за прекратяване на членство;
 7. приема основните насоки и програми за дейността на БФАС;
 8. приема бюджета на БФАС;
 9. приема отчета за дейността на Управителния съвет;
 10. отменя решения на Управителния съвет и на други органи на БФАС, когато противоречат на закона, на Устава или на други вътрешни актове, регламентиращи дейността на БФАС;
 11. взема и други решения предвидени в Устава;
 12. определя ликвидатор на БФАС;
 13. взема решение за разпределянето на имуществото, останало след удовлетворяването на кредиторите;
 14. взема решения за образуване, преобразуване и прекратяване на търговски дружества, както и избира техните управители;

(2) Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на БФАС.

Провеждане и свикване на Общото събрание.

Чл. 22. (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно.

(2) Общото събрание се свиква от Управителния съвет в населеното място, в което се намира седалището на БФАС. То може да се свиква и по искане на една трета от членовете на БФАС.

(3) Ако в срок от един месец от искането за свикване на Общото събрание Управителния съвет не отправи писмена покана за свикването му, то се свиква от съда по седалището на БФАС по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.

(4) Свикването се извършва чрез покана, обнародвана в Държавен вестник и поставена на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на БФАС, както и в официалната интернет страница на БФАС.

(5) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на общото събрание и по чия инициатива то се свиква.

(6) Времето от обнародването на поканата до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от един месец.

Списък на присъстващите

Чл. 23. (1) На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите представители на членовете на БФАС. Представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират с лична карта, удостоверение за актуално състояние на ЮЛ член не по-старо от 6 месеца от датата на провеждане на ОС. Когато представителството се осъществява не от законния представител на ЮЛ член, а от негов пълномощник, последният следва да представи и изрично нотариално заверено пълномощно, както и препис на решение на управителния орган на ЮЛ член за представителство.

(2) Списъкът се заверява от председателя и протоколиста на Общото събрание.

Кворум

Чл. 24. Общото събрание е законно, ако са се явили повече от половината от представителите на членовете. При липса на кворум в 9 обявения час заседанието на Общото събрание започва с 1 (един) час по- късно от обявения, на същото място и при същия дневен ред и се провежда независимо от броя на присъстващите представители.

Право на глас

Чл. 25. Всеки член на Общото събрание има право на един глас.

Мнозинство

Чл. 26. (1) Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите.

(2) Решенията по чл. 21, ал. 1, т. 1 и 3 се вземат с мнозинство две трети от присъстващите.

(3) Гласуването по всички въпроси от ОС е явно, освен ако общото събрание не вземе решение по конкретен въпрос гласуването да бъде тайно.

Решения

Чл. 27. (1) По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения.

(2) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила след тяхното вписване по фирменото дело на БФАС от компетентния съд.

(3) Решенията на Общото събрание са задължителни за членовете, органите и клоновете на БФАС.

(4) Решенията на органите на БФАС, които са взети в противоречие със закона, устава или предходно решение на Общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред Общото събрание по искане на заинтересовани членове на БФАС или на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от две години от датата на вземане на решението.

Провеждане и протокол на ОС

Чл. 28. (1) Заседанието на Общото събрание се води от избран чрез вот от общото събрание председател на събранието.

(2) След като открие работата на Общото събрание и преди да се пристъпи към избор на членове на Мандатната и Изборната комисии, по предложение на Председателя на Общото събрание, последното гласува и с обикновено мнозинство избира преброители в залата, според редовете или секторите в същата, които преброители ще съобщат за резултатите от избора за членовете на двете комисии на Председателя на ОС.

(3) Председателят предлага на присъстващите представители на членовете да изберат сред себе си с обикновено мнозинство Мандатна комисия в състав от трима души, сред които и председател, която комисия има за задача да провери работата на секретариата, в т.ч. протоколите и доказателства за легитимация на 10 участващите представители на членовете, като докладва за редовността на събранието веднага след приключване на своята работа, но не по-късно от преминаване към точките от дневния ред, свързани с избор на органи на БФАС.

(4) Председателят предлага на присъстващите представители на членовете да изберат сред себе си с обикновено мнозинство Изборна комисия в състав от 3 до 7 души, която комисия има задача да отчита гласуването по точките от дневния ред на ОС.

(5) На заседанието на Общото събрание се води протокол от протоколист, избран от Общото събрание по предложение на Председателя на ОС. Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и от протоколиста на събранието. Към протоколите се прилага списък на присъстващите представители на членовете и документите, свързани със свикването на Общото събрание и легитимацията на участващите в представители.

Управителен съвет

Чл. 29. (1) БФАС се управлява от Управителен съвет.

(2) Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание за срок от 5 (пет) години.

(3) Управителният съвет се състои най-малко от 5 (пет) лица. Юридическите лица, които са членове на БФАС, могат да посочват за членове на управителния съвет и физически лица, които не са членове на сдружението.

(4) Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничение.

(5) УС заседава не по-малко от един път в тримесечие. Заседанието се свиква от Председателя или определено от него лице.

(6) Членовете на Управителния съвет на БФАС нямат право да бъдат избирани и/или назначавани в другите органи на БФАС.

Чл. 30. Физическите лица - членове на УС на БФАС, трябва да:

 1. имат постоянно местоживеене в страната;
 2. да са пълнолетни и да не са осъждани с влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер;
 3. притежават подходяща професионална квалификация;
 4. да притежават етични и морални качества.

Компетентност на Управителния съвет

Чл. 31. (1) Управителният съвет:

 1. представлява БФАС и определя обема на представителната власт на отделните свои членове;
 2. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
 3. ръководи дейността на БФАС в периода между заседанията на Общото събрание;
 4. приема организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата, правилата за упражняване на надзор за спазването на Закона за физическото възпитание и спорта от членовете на БФАС, спортния календар, наредбата за провеждане на спортните състезания, както и други вътрешни правила на БФАС;
 5. приема правилата за работата си;
 6. осигурява стопанисването и опазването на имуществото на БФАС;
 7. взима решения за придобиване и за разпореждане с имуществото на БФАС, в това число за теглене и разпореждане със суми от сметката на БФАС надвишаващи 5000 лв./пет хиляди/;
 8. подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на БФАС;
 9. подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет на БФАС;
 10. определя вида, размера и срока за заплащане на членски внос, включително правилата за констатиране на прекратяването на членството при отпадане и на прекратяването на членството при изключване;
 11. избира по предложение на председателя зам.-председатели на БФАС и определя правата и задълженията им, включително с право да заместват председателя в случай на смърт или трайна невъзможност да изпълнява своите задължения до първото следващо заседание на Общото събрание или при отпадане на трайната невъзможност на Председателя;
 12. определя щата на БФАС, разпределението на функциите на служителите, длъжностите, правата и задълженията им; 13. създава комисии, които подпомагат работата на Управителния съвет;
 13. свиква Общо събрание на БФАС;
 14. взема решение за изключване на член на БФАС;
 15. назначава и освобождава дипломирани експерт – счетоводители(одитори);
 16. определя реда и организира извършването на дейността на БФАС;
 17. определя адреса на БФАС;
 18. изпълнява задълженията предвидени в устава;
 19. определя вида, размера и срока на плащане на лицензионните такси; 21. взема решения за участие в други организации;
 20. налага наказания и санкции за констатирани нарушения от страна на членовете на БФАС, респективно АСК, пилотите, навигаторите и организаторите на състезания, председателите и членовете на комисиите, съгласно установените във вътрешните актове на БФАС размери;
 21. обсъжда и решава всички други въпроси, които не са от изключителна компетентност на Общото събрание.

(2) Членовете на Управителния съвет са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на БФАС.

Кворум и мнозинство

Чл. 32. (1) Управителният съвет може да вземе решения, ако присъстват повече от половината от членовете му лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ, за което представя нотариално заверено пълномощно.

(2) Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите, освен в случаите, предвидени в чл. 31, ал. 1, т. 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 21, които се вземат с мнозинство от две трети от присъстващите членове, а в случаите на чл. 31, ал. 1, т. 15 с мнозинство от две трети от членовете на УС на БФАС.

(3) Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието в обсъжданията и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

(4) Управителният съвет може да взема решения и без провеждане на заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на управителния съвет.

Чл. 33. Управителният съвет е длъжен периодично да изготвя предвидената в закона отчетна информация за дейността на БФАС при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

Отговорност на членовете на Управителния съвет

Чл. 34. (1) Членовете на Управителния съвет носят отговорност за действията си, с които увреждат интересите на БФАС.

(2) Всеки от членовете на съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

Председател на БФАС

Чл. 35. (1) Председателят на БФАС се избира от общото събрание с пряко гласуване с обикновено мнозинство от присъстващите за срок от 5 /пет/ години. Той е по право член на УС и негов председател.

(2) Председателят на БФАС: 1. представлява БФАС в отношенията с държавата, органите и организациите в страната и чужбина; 2. свиква, определя дневния ред и ръководи заседанията на Управителния съвет, делегира правата си при отсъствие или при необходимост на друг член на УС;

 1. предлага на УС проект за дневния ред на Общото събрание;
 2. извършва всички действия, свързани с дейността на БФАС, в съответствие с Устава;
 3. разпорежда се оперативно със средствата на БФАС в рамките на утвърдения бюджет. Разпорежда се с недвижимите имоти на БФАС, както и да ги обременява с тежести, само ако е взето изрично решение за това от ОС на БФАС;
 4. предлага за утвърждаване на Управителния съвет щата, разпределя бюджета на клоновете и назначава и освобождава председателите на клоновете след решение на Управителния съвет;
 5. Упълномощава други лица за извършването на определени действия в съответствие с Устава;
 6. организира изпълнението на решенията на Управителния съвет;
 7. организира дейността на БФАС, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
 8. назначава и освобождава от длъжност щатните служители на БФАС;
 9. отчита се пред Общото събрание и Управителния съвет за дейността си.

Спортен трибунал

Чл. 36. (1) Спортният трибунал е колективен орган на БФАС, който разглежда жалби, касаещи неизпълнение и нарушения на кодекса по автомобилен спорт; действащата към съответната година наредба за организиране и провеждане на автомобилни състезания и шампионати, както и на специалните и допълнителни правилници за отделните състезания.

(2) Спортният трибунал се състои от 5 (петима) членове, които могат да бъдат само физически лица и се избират от УС за срок от 2 (две) години. Не съществува изискване член на Спортния трибунал да е член на БФАС. Членовете могат да бъдат преизбирани без ограничение. Членовете избират от състава си Председател.

(3) Легитимация да сезират Спортния трибунал имат членовете на БФАС, респективно АСК, пилотите, навигаторите и организаторите на състезания. За да не загубят правото си на обжалване, горепосочените лица са длъжни в срок от един час от момента на официално обявяване на решението да уведомят писмено спортните комисари на проявата за намерението си да го обжалват пред Спортния трибунал.

(4) Лицата по ал. 3, които са уведомили писмено Директора на състезанието за намерението си да обжалват могат да сезират Спортния трибунал с жалба в срок не по-късно от 3-дни, считано от датата на заявяване на намерението си за обжалване.

(5) Жалбата се подава до Спортния трибунал в два екземпляра, ведно с вносна бележка за заплатена такса по сметка на БФАС за разглеждане на спора. Таксата е дължима към момента на депозиране на жалбата и е основание за тяхното последващо разглеждане. Спортният трибунал не дава указания на тъжителя за внасяне на такса за разглеждане, а оставя сигнала или жалбата без разглеждане.

(6) БФАС събира такса за разглеждане на жалбата.

(7) Когато Спортният трибунал е сезиран с жалба по въпрос извън неговото поле на компетентност, определено съгласно ал.1 от настоящия член, той остава жалбата без разглеждане като тъжителят губи заплатената такса към БФАС за разглеждане на спора.

Чл. 37. (1) Спортният трибунал се произнася по жалбата с мотивирано решение в двуседмичен срок, считан от датата на входиране на жалбата.

(2) Преди постановяване на мотивираното решение Спортният трибунал изслушва обясненията на тъжителя и/или заинтересованите страни.

(3) Спортният трибунал заседава в състав от минимум трима от своите членове, всеки от които подписва мотивираното решение.

(4) Препис от мотивираното решение се връчва на заинтересованите страни. Копие от решението се изпраща до УС на БФАС.

Чл. 38. (1) Спортният трибунал може да мотивира решение, че жалбата е основателна или че последната е неоснователна.

(2) Мотивираното решение е окончателно и не подлежи на обжалване.

 1. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Документи по годишно приключване

Чл. 39. (1) Счетоводната отчетност и дейността на БФАС ще подлежи на независим одит при условията на Закона за счетоводството, ако са налице условията на чл. 39, ал.3 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

(2) Управителният съвет изготвя ежегодно доклад за дейността на БФАС и го представя на Общото събрание.

(3) Докладът за дейността на БФАС е публичен.

Съдържание на доклада за дейността

Чл. 40. Докладът за дейността на БФАС задължително съдържа данни за:

 1. съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на организацията и постигнатите резултати;
 2. размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства;
 3. финансовия резултат.

Книги на БФАС

Чл. 41. (1) БФАС задължително води книги за протоколите от заседанията на Общото събрание и Управителния съвет. Ръководещият заседанието на съответния колективен орган и лицето изготвило протокола, удостоверяват и отговарят за достоверността на съдържанието му.

(2) В протокола се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления и взетите решения. Протоколите се подвързват в специални книги.

(3) Администрацията на БФАС води книга за входяща и изходяща кореспонденция.

VІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Основания за прекратяване

Чл. 42. БФАС се прекратява:

 1. по решение на Общото събрание;
 2. при обявяването й в несъстоятелност;
 3. с решение на окръжния съд по седалището на БФАС в определените от закона случаи.

VІІ. ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 43. (1) При прекратяване на БФАС се извършва ликвидация, освен в случаите на преобразуване на БФАС. (

2) Ликвидацията се извършва от ликвидатор, определен от ОС на БФАС. Ликвидаторът извършва предвидените в ЗЮЛНЦ действия по ликвидация на БФАС, осребряване на имущество и удовлетворяване на кредиторите на БФАС.

(3) Останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се разпределя по решение на Общото събрание.

VІІІ. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 44. Настоящия Устав е приет на на Общото събрание на БФАС, състояло се на 10.04.2013 г. в гр. София. Чл. 45. Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда, предвиден в него и в ЗЮЛНЦ.

Чл. 46. Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия Устав се прилагат разпоредбите на общото българско гражданско законодателство и разпоредбите на Закона за юридически лица с нестопанска цел.

onlylogo БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО АВТОМОБИЛЕН СПОРТ
гр.София, бул. Тодор Каблешков 55А

+3592 987 64 74 office@bfas.bg
IBAN: BG08 BPBI 7942 1089 3339 01

facebookbfastweeterbfas

googleplusbfasyoutubebfas

fia logo 0 cba logo ministerstvo ministerstvo