ОБЩО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО АВТОМОБИЛЕН СПОРТ

ОБЩО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО АВТОМОБИЛЕН СПОРТ

Уважаеми колеги,

На 21.04.2018 г. от 11:00 часа, в зала “София” при Български червен кръст в гр. София, бул. Джеймс Баучер №76, ще се проведе Отчетно-изборно Общо събрание на БФАС със следния дневен ред: 

  1. Приемане на Отчет за Дейността на БФАС през 2017 г.
  2. Приемане на Проекто-Бюджет на БФАС за 2018 г.
  3. Освобождаване на Председателя на БФАС и УС на БФАС ведно.
  4. Избор на нов Председател на БФАС и нов Управителен съвет на БФАС                                                                                                                    Покана – Държавен Вестник

DURJAVEN_VESTNIK_1.jpg

Публикуваме списък с документите, които всеки един представител на клуб следва да представи за да бъде легитимен член на събранието на 21.04.2018г. от 11:00 часа, зала „София“ при Български червен кръст в гр. София, бул. Джеймс Баучър 76: 

  •  Валидно Удостоверение за актуално състояние, давността му е 6 (шест) месеца от датата на издаването. /Заверено “Вярно с оригинала” с печат и подпис/
  • Протокол от решение на УС на съответният клуб за излъчване на представител за конкретното събрание. /Заверено “Вярно с оригинала” с печат и подпис/
  • Нотариално заверено пълномощно за представителство (ако сте пълномощник на клуб). /Заверено “Вярно с оригинала” с печат и подпис/
  • Лична Карта на лицето представляващо клуба на Общото събрание на 21.04.2018