Общо събрание на БФАС – 10.06.2017

Общо събрание на БФАС – 10.06.2017

Уважаеми колеги,

На 10.06.2017 г. от 11:00 часа, зала “София” при Български червен кръст в гр. София, бул. Джеймс Баучър №76, ще се проведе Общо събрание на БФАС със следния дневен ред:

1. Освобождаване на председателя и членовете на УС на БФАС;

2. Избор на нов председател на УС на БФАС и нови членове на УС на БФАС;

3. Разни.

Покана – Държавен вестник

 

Публикуваме списък с документите, които всеки един представител на клуб следва да представи за да бъде легитимен член на събранието на 10.06.2017г. от 11:00 часа, зала „София“ при Български червен кръст в гр. София, бул. Джеймс Баучър 76: 
 – Удостоверение за актуално състояние,  давността му е  6 (шест) месеца от датата на издаването. /Заверено “Вярно с оригинала” с печат и подпис/
 – Протокол от решение на УС на съответният клуб за излъчване на представител за конкретното събрание. /Заверено “Вярно с оригинала” с печат и подпис/
 – Нотариално заверено пълномощно за представителство (ако сте пълномощник на клуб). /Заверено “Вярно с оригинала” с печат и подпис/