Покана за отчетно събрание на БФАС

Покана за отчетно събрание на БФАС

     Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел “Българска федерация по автомобилен спорт” (БФАС), гр. София, рег. по ф.д.№32505/1992г. по описа на СГС, на основание чл.26, ал.1 от ЗЮЛНЦ и чл.22, ал. 2 от Устава на Сдружението, свиква на 30.04.2019г. от 14:00ч. в зала “София” при Българския червен кръст в София, бул. “Джеймс Баучер” №76, Общо отчетно събрание на Сдружението, със следния дневен ред:

  1. Приемане на Годишен отчетен доклад за дейността на БФАС за 2018г.
  2. Приемане на бюджет на БФАС за 2019г.
  3. Разглеждане и вземане на решения по писма до ОС на БФАС.
  4. Разни.

Регистрацията на делегатите ще започне от 11:30ч на 30.04.2019г.

При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл.24 от Устава на Сдружението събранието ще се проведе същия ден в 15:00ч., на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.

Председател на БФАС : Владимир Илиев