Становище относно тиражирани неистини и натиск върху членовете на БФАС

Становище относно тиражирани неистини и натиск върху членовете на БФАС

Уважаеми колеги,
Във връзка с невярната информация, че клубовете – членове на БФАС нямат право да развиват спортна дейност, Ви информираме за следното:

 1. Чл. 17 (1) и (2) от Закона за физическо възпитание и спорт (ЗФВС) определя дейността на спортните клубове, а именно:

       Чл. 17. (1) Спортните клубове:

 • организират спортните занимания на гражданите и практикуването на физическа активност и спорт;
 • предоставят спортни услуги;
 • организират и провеждат тренировъчна дейност;
 • организират и провеждат състезателна дейност;
 • организират спортни състезания след одобряване от съответната спортна федерация;
 • участват в спортни състезания при условия и по ред, определени от съответната спортна федерация;
 • предлагат на съответните спортни федерации предоставянето, прекратяването и отнемането на състезателни права на спортисти и уреждането на отношенията във връзка с тях;
 • кандидатстват за финансиране и подпомагане с публични средства по ред, определен със закон;
 • притежават правата за реклама, за телевизионно и радиоразпространение на спортни състезания, организирани от тях по ред, определен от съответната спортна федерация; 1
 • изграждат, придобиват, ползват и управляват спортни обекти;
 • осъществяват и други дейности, свързани с развитие, популяризиране и насърчаване на физическата активност, физическото възпитание и спорта.

          (2) Спортен клуб, който не е член на лицензирана спортна федерация и не е вписан в регистъра по чл. 9, ал. 1, т. 1, не може да осъществява дейностите по ал. 1, т. 4 – 9, освен в случая по чл. 25, ал. 3.

 1. Ситуацията, в която се намират спортните клубове – членове на БФАС е посочената в чл. 17 (2) и съответно за тях е валиден чл. 25, ал.3 от ЗФАС, който гласи:

(3) Спортен клуб, който е член на федерация, чийто лиценз е отнет или прекратен, може да осъществява дейностите по чл. 17, ал. 1 за срок до 6 месеца от датата на заповедта. След изтичането на срока по изречение първо спортният клуб се заличава от регистъра по чл. 9, ал. 1, т. 1.

Уважаеми колеги,

    Повече от явно е, че недоброжелатели се опитват да Ви подведат. БФАС винаги е спазвала и ще спазва законите на Република България и Ви уверяваме, че тиражираните от Камен Михайлов неистини не трябва да притесняват никого.  Продължаваме да работим заедно за спорта!