Необходима процедура при кандидатстване на клубове към БФАС

Необходима процедура при кандидатстване на клубове към БФАС

На вниманието на всички клубове желаещи да кандидастват за членове на БФАС бихме желали да напомним , че сигласно Закона за Физическото Възпитание и спорт

Чл. 15. (1) Спортен клуб може да е член на лицензирана спортна федерация, ако отговаря на изискванията по чл. 14 и:

 1. не е член на друга спортна федерация, съответно многоспортова федерация, освен в случаите, в които законът изрично допуска да членува в повече от една спортна федерация

Във връзка с чл.15.1 напомняме , че клубовете платили членски внос , както и членове на АФБ за 2022 е необходимо да представят документ за прекратено членство.

В случай на отказ за прекратяване на членство от страна на АФБ , клубовете желаещи да прекратят членство съгласно чл.22.т.1 от устава на АФБ а именно:

Чл.22/1/ Членството в АФБ се прекратява :

 1. С едностранно тридесетдневно  писмено волеиявление на члена до Управителният съвет – с изтичане на последният ден от предизвестието , без да е необходимо изрично произнасяне на УС
 2. при прекратяване на АФБ –от датата на прекратяване

За улеснение прилагаме образец за прекратяване на членство към АФБ, който може да изтеглите тук!

Попълненият образец трябва да се сканира и изпрати на Емайл: office@afb-bg.com

След изтичане на 30 дневният срок членовете прекратили своето членство към АФБ и отговарят на Чл. 14 и Чл. 15  от Закона за Физическото Възпитание и спорт, могат да кандидатсват за членове към БФАС

Чл. 14. Спортният клуб трябва да отговаря на следните изисквания:

 1. наименованието му да включва думата “клуб” и думи, които указват извършването на спортна дейност;
 2. предметът му на дейност да включва физическа активност, спорт или съответен обединяващ принцип по чл. 13, ал. 1;
 3. да има сключен договор с треньорски кадри по съответния вид спорт, а ако е многоспортов клуб – най-малко по един вид спорт, в който са регламентирани правата и задълженията им;
 4. да членуват само физически лица, когато е сдружение с нестопанска цел, с изключение на спортните клубове по чл. 43, ал. 1, т. 2, на които може да е учредител висше училище.

 

Чл. 15. (1) Спортен клуб може да е член на лицензирана спортна федерация, ако отговаря на изискванията по чл. 14 и:

 1. не е член на друга спортна федерация, съответно многоспортова федерация, освен в случаите, в които законът изрично допуска да членува в повече от една спортна федерация;
 2. членовете на управителния му орган не са свързани лица, и
 3. членовете на управителния му орган и свързани с тях лица не са членове на управителен орган на друг спортен клуб, който е член на същата спортна федерация.

(2) За приемане за член на спортна федерация спортният клуб трябва да представи:

 1. декларация по образеца по чл. 21, ал. 1, т. 8 за съответствието му с изискванията на ал. 1;
 2. списък по образеца по чл. 21, ал. 1, т. 9 и доказателства за образованието, професионалната правоспособност, квалификация и опит на лицата, които извършват обучението, тренировъчната и състезателната дейност в клуба, както и договорите с тези лица;
 3. списък по образеца по чл. 21, ал. 1, т. 14 на спортните обекти на клуба с приложени документи за собственост, договори за ползване или наем или предварителни договори за сключване на окончателен договор.