Покана за Общо отчетно събрание на БФАС

Покана за Общо отчетно събрание на БФАС

Уважаеми колеги,

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Българска федерация по автомобилен спорт” (БФАС), гр. София, рег. по ф.д. №32505/92 г. по описа на СГС, на основание чл.26, ал.1 от ЗЮЛНЦ и чл.22, ал.2 от Устава на Сдружението, свиква на 30.04.2019 г. от 14:00 ч. в зала „София”   при Българския Червен кръст  в София, бул. „Джеймс Баучер” №76, Общо отчетно събрание на Сдружението, със следния дневен ред:

  1. Приемане на Годишен отчетен доклад за Дейността на БФАС за 2018 год.
  2. Приемане на Бюджет на БФАС за 2019 год.
  3. Разглеждане и вземане на решения по Писма до ОС на БФАС.
  4. Разни

Регистрацията на делегатите ще започне от 11.30 ч. на 30.04.2019 г.

При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл. 24 от Устава на Сдружението събранието ще се проведе същия ден в 15:00 часа, на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.

 

Решение на УС на БФАС за свикване на събранието

Публикация в “Държавен вестник”, брой 24/22.03.2019г.

 Факсимиле от публикацията в “Държавен вестник”:

 

 

 

 

 

 

Местоположение на зала “София”: